Kvalitet & Resultat

Vi har höga krav på vårt systematiska kvalitetsarbete. I praktiken innebär detta kontroll av kvalitet genom mätning av olika parametrar från mottagning, behandling och den allmänna omvårdnaden av våra kunder. Resultaten kommer att presenteras på denna sida inom en snar framtid.

20210801-20220623

Mottagningsbesök
0 st
Väntetid till operation
0 v
Gastric by pass
0 st
Sleeve
0 st
Nöjdhet
0 %

Kvalitetspolicy

CK Klinikerna – Slim kommer att erbjuda sina kunder högkvalitativ och säker vård med hög tillgänglighet samtidigt som kompetent personal och optimala mellanmänskliga möten bidrar till tillit och tilltro samt hög kundnöjdhet. Kund och närstående kommer att visas omtanke och respekt.

Erfarenheter från avvikelsehanteringen kommer att användas i det förebyggande riskhanteringsarbetet. Enheten kommer att ta till vara förslag och klagomål från kunder, närstående och personal. Vård kommer att erbjudas i ändamålsenliga lokaler för att tillfredsställa kundernas behov samt svara upp mot hygieniska och medicintekniska krav.

Genom intern samverkan och gott samarbete kommer CK Klinikerna – Slim vara en god och trygg arbetsgivare som erbjuder sin personal möjligheten att kompetensutvecklas samtidigt som kliniken uppfyller de mål som är satta av beställaren och lever upp till externa lagar och krav.

I god samverkan såväl internt som med externa aktörer kommer CK Klinikerna – Slim sträva efter ständiga förbättringar (LEAN Healthcare) inom vården och den egna verksamheten med kundens behov i fokus.

Kvalitetsarbete

Enheten strävar efter att förbättra sitt kvalitetsarbete och att bli certifierat enligt ISO-standard 9001 inom de kommande åren och miljö

Utformningen av CK Klinikerna – Slim kvalitetsledningssystem är beroende av den miljö vi verkar i, de risker som sammanhänger med vår verksamhet och omgivning, våra behov och mål, de processer vi tillämpar samt organisationens storlek och struktur.  

Avsikten med kvalitetsarbetet är att enheten skall kunna erbjuda högkvalitativ och säker vård med hög tillgänglighet samtidigt som kompetent personal, och optimala mellanmänskliga möten bidrar till att öka tillit och tilltro och ökar kundnöjdheten.

Kvalitetsarbetet syftar likaså till att ge stöd och vägledning för att förbättra enhetens arbetsmiljö samtidigt som vi uppfyller de mål som är satta av beställaren och lever upp till externa lagar och krav.

Ett första och viktigt steg i kvalitetsarbetet är att strukturera upp vårt arbetssätt samt att införa gemensam dokumentation och dokumentering av instruktioner, processer och rutiner. Detta arbete är är ständigt pågående vi fortsätter med att dagligen sträva efter ständiga förbättringar.